New Books at the Asian Library (Feb 15, 2017)

Chinese-language materials
BJ1533.F5 W364 2015
孝道之网 : 客家孝道的历史人类学研究 Xiao dao zhi wang : Kejia xiao dao de li shi ren lei xue yan jiu

BL1945.N45 G46 2016
中国民间造神 : 内丘神码与民间信仰实践 Zhongguo min jian zao shen : Neiqiu shen ma yu min jian xin yang shi jian

NA1545 .J52 2016
近代外国人在华建筑遗存的遗产化研究 Jin dai wai guo ren zai Hua jian zhu yi cun de yi chan hua yan jiu

NA1546 H66 J536 2015
筑觉 : 阅读香港建筑 Zhu jue : yue du Xianggang jian zhu = Arch touch

NB1280 .L52 2015
中国民间画像砖品鉴  Zhongguo min jian hua xiang zhuan pin jian

NK3634.W3 Y89 2015
问道王羲之 : 于钟华解密书法档案 Wen dao Wang Xizhi : Yu Zhonghua jie mi shu fa dang an

PL1101 .H36 2016
汉语历史语言学的传承与发展: 张永言先生从教六十五周年纪念文集 Han yu li shi yu yan xue de chuan cheng yu fa zhan: Zhang Yongyan xian sheng cong jiao liu shi wu zhou nian ji nian wen ji

PL1201 .W36 2016
新编十八韵常用词汇 Xin bian shi ba yun chang yong ci hui

PL1281 .L52 2016
雅林探赜 : 汉语字义引申例论 Ya lin tan ze : Han yu zi yi yin shen li lun

PL2357 .L5 2016
中国民间小戏史论 Zhongguo min jian xiao xi shi lun = A study of the history of traditional Chinese folk theatre

PL2924 Z7 S4
山光水影 Shan guang shui ying

Korean-language materials
CD2259.5.M56 K34 2015
캐나다 토론토 대학교 소장 여흥 민 씨 민 관식 가 의 고문서 K’aenada T’oront’o Taehakkyo sojang Yŏhŭng Min Ssi Min Kwan-sik ka ŭi komunsŏ = The Min family correspondence collection at the University of Toronto.

DD290.25 .T64 2016
독일 통일 관련 문헌 종합 목록 Togil t’ongil kwallyŏn munhŏn chonghap mongnok

Japanese-language materials
ND1053.5 K35 2015
江戶かわいい動物 : たのしい日本美術 / 金子信久 Edo kawaii dōbutsu : tanoshii Nihon bijutsu

Post Comment

a place of mind, The University of British Columbia

Emergency Procedures | Accessibility | Contact UBC  | © Copyright The University of British Columbia